• English (United Kingdom)
  • Greek
  • Spanish
  • French
  • German
  • Norsk
  • Polish

logo4

Witamy

Witamy na stronie Wojny Rakiet - corocznego widowiska odbywaj?cego si? na greckiej wyspie Chios, Grecja.

Strona ta zosta?a stworzona specjalnie po to, aby udokumentowa? to wyj?tkowe wydarzenie, w którym ponad 60 000 rakiet zostaje odpalonych z dwóch przeciwnych obozów -rywalizuj?cych ze sob? ko?cio?ów parafialnych pod wezwaniem ?w. Marka i Matki Bo?ej Erithiani.

Wydarzenie  jest ?ci?le zwi?zane z radosn? atmosfer? ?wi?t Wielkanocnych. Zaczyna sie w Wielk? Sobot? oko?o 20.00, a ko?czy pó? godziny po pó?nocy w Wielk? Niedziel?.

Tysi?ce ludzi przybywaj? co roku, aby by? ?wiadkami tego spektaklu. Zdajemy sobie spraw?, ?e jest wiele osób, którzy nie mog? zobaczy? go na ?ywo. Dlatego te? zdecydowali?my si? stworzy? t? stron?. Mamy nadziej?, ?e spodoba si? Pa?stwu jej zawarto??. Zapraszamy do zapoznania si? z artyku?ami i zdj?ciami.