• English (United Kingdom)
  • Greek
  • Spanish
  • French
  • German
  • Norsk
  • Polish

logo4

Bitwa rakiet za dnia

W ci?gu dnia, zanim zacznie si? nocne widowisko, przygotowania musz? by? zako?czone. Przeciwne dru?yny umieszczaj? rampy w miejscach, z których b?d? wystrzeliwywa? rakiety. Nast?pnie uruchamiaj? w?asnor?cznie zrobione rakiety i testuj? ich dok?adno?? i celno??.

rwday1

Przygotowywanie pochylni na rakiety

Testowanie ramp w celu uzyskania prawid?owego kierunku ( z u?yciem prawdziwych rakiet)

Testowanie ramp

rwday5

Dowo?enie tysi?cy rakiet za pomoc? furgonetek

rwday6

Przenoszenie rakiet z furgonetek w miejsce wyrzutni rakiet

byday
Próby ustawienia rakiet w odpowiedniej pozycji

 

Po po?udniu wszystko jest ju? gotowe do rozpocz?cia wojny rakiet.

Wszyscy oczekuj? z niecierpliwo?ci? na ow? noc.